Regulamin

Ostatnia zmiana regulaminu: 20 sierpnia 2010.

 1. § 1. Postanowienia ogólne
  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu TopSzkola.pl.
  Wyjaśnienie używanych terminów:
  1. System - system internetowy TopSzkola.pl.
  2. Operator - firma CodeTraxx (dokładne dane na stronie kontaktu), właściciel Systemu, który udostępnia jego zasoby.
  3. Okres Testowy - okres czasu, w którym możliwe jest nieodpłatne korzystanie z udostępnionych zasobów Systemu.
  4. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów Systemu w Okresie Testowym.
  5. Klient (abonent) - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem umowę o korzystanie z zasobów Systemu, dokonując wpłaty za zamówiony Abonament.
  6. Konto Użytkownika - zbiór przeznaczonych dla Użytkownika zasobów Systemu, dostępny za pomocą unikalnego loginu i hasła, pozwala zidentyfikować klienta przez Operatora.
  7. Umowa - umowa pomiędzy Operatorem i Klientem, zgodnie z którą Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych niniejszym Regulaminem.
  8. Abonament - okres, w którym Operator i klient są związani Umową, zgodnie z zamówieniem klienta.
  9. Cennik - zestawienie cen za korzystanie z poszczególnych zasobów Systemu, umieszczone na stronie cennika.
  10. Formularz Rejestracyjny - formularz internetowy, służący do wprowadzenia danych rejestracyjnych przez osobę, która chce zostać Użytkownikiem.
 2. § 2. Umowa
  1. Przed zawarciem Umowy, Klient ma możliwość sprawdzenia możliwości Systemu w okresie próbnym, którego data wygaśnięcia jest wyświetlana w Panelu Użytkownika.
  2. Umowa zostaje zawarta z osobą, która jest (lub oświadczy, że jest) upoważniona do jej zawarcia w imieniu Klienta.
  3. W imieniu Operatora umowę o świadczenie usług zawiera osoba upoważniona przez Operatora.
  4. Umowa zostaje zawarta w momencie wpłaty przez Klienta kwoty zgodnej z Cennikiem na rachunek Operatora i wygasa w momencie zakończenia się wykupionego przez Klienta Abonamentu.
  5. Operator zobowiązuje się do realizacji usług na rzecz Klienta zgodnie z Abonamentem.
  6. Abonament ma określony czas obowiązywania, po wygaśnięciu którego Operator kończy realizację usług na rzecz Klienta.
  7. Niewykorzystana część Abonamentu nie podlega zwrotowi.
 3. § 3. Płatności
  1. Opłaty za usługi należne zgodnie z Umową określone są w Cenniku.
  2. Opłaty za abonament należy dokonać na rachunek bankowy Operatora, umieszczony na stronie zamówienia i kontaktu. Nie ma możliwości innej formy dokonania opłaty.
  3. Zamówiony Abonament zostaje aktywowany w momencie znalezienia się kwoty zgodnej z Cennikiem na rachunku Operatora.
  4. W przypadku nieopłacenia kolejnego Abonamentu, w terminie 12 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniego Abonamentu, dane Klienta zostaną całkowicie usunięte. Dane Klienta mogą zostać usunięte wcześniej, o ile zgłosi taką prośbę.
  5. Odpowiedzialność za wpisanie poprawnego tytułu przelewu oraz wskazanie na nim poprawnego loginu użytkownika, spoczywa na Kliencie. Wpisanie niepoprawnego tytułu przelewu może skutkować koniecznością wykazania przez Klienta iż jest osobą lub podmiotem, który dokonał wpłaty, poprzez wskazanie swojego loginu w Systemie lub innych danych identyfikujących.
 4. § 4. Zmiany regulaminu
  1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia, które potwierdzone jest datą ostatniej zmiany Regulaminu na początku tej strony.
  2. Zmiany w Regulaminie są poprzedzone zawiadomieniem o tym Klientów poprzez pocztę e-mail na adres przez nich wcześniej podany.
  3. W przypadku zmian w Regulaminie Klient ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia, rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, powiadamiając Operatora o swojej rezygnacji. Klient uzyska wówczas zwrot wpłaconej kwoty na wskazany rachunek bankowy, w wysokości proporcjonalnej czasowo do wykorzystania obowiązującego Abonamentu.
 5. § 5. Zobowiązania Operatora
  1. Operator oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne urządzenia i wymaganą w tym zakresie wiedzę, a także środki finansowe umożliwiające Klientowi korzystanie z usług objętych Umową.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek awarii w sieciach operatorów współpracujących, winy abonenta (uszkodzenia mechaniczne, wady oprogramowania, nieumiejętne korzystanie, skutki ściągania i użytkowania programów wadliwych), niezachowania przez niego przepisów lub postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Operator ponosi odpowiedzialność finansową wobec Klienta, jedynie do kwoty ostatniego abonamentu opłaconego przez Klienta.
  4. Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku korzystania z usług Operatora przez osoby nieupoważnione, w okolicznościach przez niego niezawinionych.
  5. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klientów osobom i podmiotom trzecim.
 6. § 6. Zobowiązania Użytkownika/Klienta
  1. Korzystając z Systemu Użytkownik/Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
  2. Całą odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Systemie ponosi Użytkownik/Klient.
  3. Niestosowanie się do Regulaminu grozi zerwaniem umowy przez Operatora bez zwrotu środków za niewykorzystany Abonament oraz usunięciem konta Użytkownika/Klienta z bazy danych Systemu.
 7. § 7. Rejestracja
  1. Rejestracja Użytkownika w Systemie jest dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
  2. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
  3. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji, Użytkownik uzyskuje dostęp do własnego Konta Użytkownika.
 8. § 8. Bezpieczeństwo i poufność
  1. Rejestracja w systemie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym oraz innych danych wprowadzonych przez niego oraz użytkowników, którym przydzielił dostęp (nauczyciele, rodzice i uczniowie) do Systemu.
  2. Rejestracja w systemie jest możliwa tylko w wypadku zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  4. Dane osobowe Użytkowników dodanych do bazy danych Systemu przez Klienta są chronione w równym stopniu jak dane osobowe Klienta i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 9. § 9. Zastrzeżenia
  1. Korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Systemem. Operator nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Systemu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Systemu, dokonywania w nim zmian, modyfikacji i rozszerzeń.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Klienta osobom trzecim swojego hasła oraz loginu w Systemie, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 10. § 10. Prawa autorskie
  1. Wyłączne prawa autorskie do Systemu należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Systemem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 11. § 11. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Operator zastrzega sobie prawa do wszystkich treści i materiałów umieszczonych przez niego w Systemie. Kopiowanie, powielanie części lub całości materiałów bez zgody Operatora jest zabronione.
  2. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
  3. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Systemu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt