NAJMNIEJSZE PAŃSTWO ŚWIATA

Najmniejsze państwo świata jest siedzibą rządu, którego kompetencje rozciągają się na całą kulę ziemską. Papież jest jednocześnie głową państwa i Pasterzem Kościoła Powszechnego, bardziej jednak Pasterzem aniżeli suwerenem. Sprawowane funkcje zobowiązują go do kierowania organami rządowymi, które nie wszystkie mogły się ulokować w granicach Państwa Miasta Watykańskiego: niektóre z nich są rozproszone, podobnie jak niegdyś, na terenie całego Rzymu. Tak na przykład Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, która nazywa się od 1967 roku Kongregacją Ewangelizacji Narodów, ciągle jeszcze znajduje się na placu Hiszpańskim – w tym samym pałacu od ponad 300 lat.

W czasie negocjowania Układów Laterańskich w latach 1928- 1929 Włosi usiłowali skłonić Stolicę Apostolską do zgrupowania administracji i poszczególnych służb na pewnym terytorium, które w razie potrzeby można byłoby powiększyć. Mussolini chciał posunąć się dość daleko w tej sprawie, aby uzyskać wyraźny rozdział między Włochami i Państwem Watykańskim. Pius XI nie chciał jednak na to wyrazić zgody. Ambicja jego ograniczała się do zagwarantowania suwerennego charakteru władzy Biskupa Rzymskiego i dlatego kategorycznie sprzeciwiał się jakiemukolwiek rozstrzygnięciu, które zobowiązywałoby Stolicę Apostolską do przyjęcia odpowiedzialności za sprawowanie rządów nad ludnością nie związaną z podstawowymi funkcjami Kurii Rzymskiej. Przesądziło to o utworzeniu państwa, którego obszar objął kilka budynków położonych w dzielnicy Borgo, Janikulum oraz część dzielnicy Zatybrze położoną obok pałacu Sw. Kaliksta. Pius XI na krótko przed podpisaniem Układów Laterańskich zrzekł się dobrowolnie, ku zdziwieniu negocjatorów włoskich, obszaru, na którym znajdowały się pałace Świętego Oficjum, toteż nowa sala audiencyjna Pawła VI zbudowana jest częściowo na terytorium Watykanu i częściowo na terytorium włoskim. Można zrozumieć racje, jakimi kierował się Pius XI, lecz trzeba stwierdzić, iż dzisiaj utraciły już one swoją aktualność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>