Drogi wychowawco!

Chciałbyś być uważany za osobę, która dba o dobro klasy, jej uczniów i rodziców? Możesz za darmo zarejestrować się w kilka minut i korzystać z dostępnych funkcji również za darmo w trakcie okresu próbnego nawet jeśli Twoja szkoła nie korzysta z systemu!

Twoja inicjatywa z pewnością spotka się z pozytywną reakcją ze strony rodziców i uczniów Twojej klasy, a do tego zdobędziesz uznanie w oczach dyrekcji i innych nauczycieli w szkole.

rejestracja wychowawcy

Funkcje dla wychowawcy

Dla wychowawcy przygotowany został zestaw funkcji, które ułatwią i przyspieszą wiele spośród wykonywanych przez niego żmudnych zadań jak wypisywanie świadectw, kartek na zebranie, obliczanie statystyk czy tworzenie sprawdzianów. Oprócz tego istnieje wiele funkcji, które pozwalają na poprawę komunikacji wychowawcy z rodzicami, uczniami i dyrekcją szkoły.

Dla nauczycieli bez wychowawstwa dostępna jest część funkcji, która nie obejmuje wychowawstwa: edycja ocen i frekwencji, wpisywanie tematów zajęć, tworzenie testów sprawdzających wiedzę, zarządzanie pytaniami, zarządzanie testami i kategoriami, archiwum ocen z poprzednich semestrów, własny plan zajęć.

Poniżej znajduje się lista funkcji dostępnych dla dyrekcji szkoły i jej pełnomocników.

Opis funkcji i zrzuty ekranu

Edycja danych uczniów i ich rodziców

Funkcja ta obejmuje:
 • importowanie danych uczniów i rodziców z pliku CSV (czyli np. z Excela)
 • przeglądanie, dodawanie, usuwanie oraz modyfikację danych poszczególnych rodziców i uczniów
 • przegląd ocen oraz frekwencji uczniów

Tworzenie notatek dotyczących uczniów

Wychowawca może tworzyć, modyfikować i usuwać notatki dotyczące poszczególnych uczniów klasy, wybrane notatki są widziane przez rodzica.

Edycja ocen cząstkowych, końcowych i ocen z zachowania

Wychowawca i nauczyciel posiada dostęp do edycji ocen końcowych, ocen z zachowania oraz ocen cząstkowych poszczególnych uczniów. Są dostępne 4 typy wprowadzanych ocen: standardowe, dla matury międzynar., punktowe (tylko dla ocen cząstkowych) i opisowe (tylko dla ocen końcowych). Ponadto oceny cząstkowe są podzielone na 7 kategorii oceniania, które może zmienić i przypisać im różne wagi, a do każdej oceny cząstkowej dodać opis lub uwagę, widoczną dla rodzica. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość operacji na ocenach i frekwencji, prowadzona jest ewidencja wszystkich zmian tych danych.

Wpisywanie obecności na poszczególnych zajęciach

System udostępnia możliwość zapisywania obecności uczniów na poszczególnych zajęciach. Dostępnych jest kilka możliwości: obecny, spóźniony, nieobecny usprawiedliwiony, nieobecny nieusprawiedliwiony. Można również wpisywać liczbę godzin obecności i nieobecności ucznia na poszczególnych przedmiotach lub wszystkich łącznie, w zależności od sposobu pracy z dziennikiem.

Tematy zajęć

Wychowawcy i nauczyciele mogą wpisywać tematy poszczególnych zajęć z określeniem daty i przedmiotu, a następnie przeglądać tematy w ramach danego semestru i poprzednich semestrach (w archiwum).

Edycja danych klasy

Wychowawca może edytować informacje dotyczące klasy, które umożliwiają dyrekcji identyfikację klasy i jej profilu kształcenia. Ma również dostęp do edycji samorządu klasowego i rady rodziców.

Ewidencja przebiegu roku szkolnego

Dzięki tej funkcji, wychowawca może prowadzić ewidencję hospitacji, ważnych wydarzeń i wycieczek w klasie tak jak ma to miejsce w dzienniku papierowym.

Programy nauczania

Wychowawca ma możliwość definiowania programów nauczania realizowanych w klasie.

Archiwum ocen i frekwencji uczniów klasy z poprzednich semestrów

Wychowawca może tworzyć oraz przeglądać archiwum ocen i frekwencji uczniów swojej klasy z poprzednich semestrów, które zawiera: oceny końcowe, oceny cząstkowe, średnie z ocen cząstkowych, liczbę godzin obecnych i nieobecnych, frekwencję.

Zarządzanie przedmiotami

Niniejsza funkcja obejmuje:
 • Dodawanie i usuwanie zdefiniowanych przez wychowawcę przedmiotów
 • Określanie cech specyficznych dla przedmiotu jak nazwa, opis oraz czy jest uwzględniany w statystykach
 • Przedmioty międzyoddziałowe

Nauczyciele przedmiotów klasy

Dzięki tej funkcji wychowawca klasy może określić jacy nauczyciele, uczą określonych przedmiotów uczniów jego klasy. Nauczyciele (mogą jednocześnie być wychowawcami) będą mogli wpisywać oceny z przydzielonych im przedmiotów. Nauczyciele bez wychowawstwa również mogą korzystać z systemu - mają możliwość wpisywania ocen z przydzielonych im przedmiotów, przeglądania archiwum z tych przedmiotów, przeglądania ogłoszeń i dokumentów szkolnych oraz komunikowania się z innymi wychowawcami czy dyrekcją.

Definiowanie indywidualnego programu nauczania dla każdego ucznia

Dużą zaletą systemu jest możliwość zdefiniowania indywidualnego toku nauczania dla każdego ucznia. Jest to równoznaczne z możliwością podziału klasy na dowolną liczbę grup dla dowolnej liczby przedmiotów. Dzięki temu przy edycji i przeglądaniu ocen będą widoczne tylko te przedmioty na które uczeń uczęszcza.

Edycja i wydruk planu zajęć klasy

Wychowawca posiada dostęp do edycji, przeglądania i wydruku planu zajęć prowadzonej klasy. Przy każdych zajęciach może określić przedmiot oraz wszelkie dodatkowe informacje: nr sali, nauczyciel, itp.

Dodatkowo można odwoływać zajęcia i wprowadzać zastępstwa. Uczniowie, rodzice i nauczyciel zostaną automatycznie powiadomieni o tej zmianie.

Edycja i wydruk własnego planu zajęć

W ramach edycji własnego planu zajęć, nauczyciel może wpisywać zajęcia w innych szkołach czy inne obowiązki. Pomoże mu to w lepszej organizacji i planowaniu codziennych zajęć. Plan zajęć nauczyciela jest dostępny do wglądu dla dyrekcji, dzięki czemu będzie można lepiej zaplanować zastępstwa.

Zarządzanie bazą pytań sprawdzających wiedzę

Wychowawca posiada możliwość definiowania pytań sprawdzających wiedzę uczniów na testach. Każde pytanie posiada cechy, które ułatwiają organizację pracy i poprawiają jakość merytoryczną tworzonych testów.

Zarządzanie bazą stworzonych testów i kategorii

Poza tworzeniem pytań, wychowawca może grupować pytania w ramach kategorii tematycznych oraz dodawać je do testów. Każdy test posiada określoną trudność, na którą składa się trudność poszczególnych pytań w nim zawartych.

Tworzenie i wydruk testów sprawdzających wiedzę

Wychowawca posiada sposobność tworzenia i drukowania testów sprawdzających wiedzę uczniów, składających się z pytań wcześniej przez niego zdefiniowanych. Jeśli pytania w teście mają zdefiniowane poprawne odpowiedzi, wówczas możliwe jest wydrukowanie klucza z odpowiedziami do testu. Dzięki temu będzie można go szybciej sprawdzić lub nawet zlecić sprawdzenie innej osobie! Ponadto do każdego testu można w dowolnym momencie dodać lub usunąć pytania.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Każdy dyrektor/pełnomocnik może wysyłać i odbierać wiadomości od innych użytkowników szkoły. Zastosowany system wewnętrznego przesyłania wiadomości ma wiele zalet w stosunku do komunikacji przez e-mail. Oto najważniejsze z nich:
 • Brak spamu
 • Otrzymywanie wiadomości tylko od użytkowników uprawnionych do komunikacji z wychowawcą
 • Wiadomości dochodzą do adresata natychmiast
 • Kontakt odbywa się bez naruszania prywatności wychowawcy
 • Wiedza o tym czy adresat przeczytał/potwierdził odczytanie wiadomości

Zarządzanie ogłoszeniami klasowymi i przegląd ogłoszeń szkolnych

Ogłoszenia klasowe mogą być dodawane, modyfikowane i usuwane przez wychowawcę klasy - każde ogłoszenie posiada swój termin ważności i może być przeznaczone dla rodziców i/lub uczniów. Wychowawca posiada również możliwość przeglądania ogłoszeń szkolnych przeznaczonych dla wychowawców.

Wydruki kartek na zebranie

System umożliwia drukowanie kartek na zebranie, które są wręczane rodzicom przez wychowawcę. Wystarczy jedno kliknięcie i można przystąpić do wydruku kartek dla wszystkich uczniów klasy. Wychowawca nie musi wpisywać żadnych dodatkowych informacji aby wydrukować kartki, natomiast może dostosować wydruk do swoich wymagań, zmieniając jego parametry.

Zarządzanie dokumentami klasowymi i przegląd dokumentów szkolnych (funkcja dodatkowa)

Wychowawca posiada możliwość zarządzania dokumentami klasowymi, która obejmuje usuwanie, odczyt i zapis w systemie wybranych plików. Pliki te będą mogły zostać odczytane przez wszystkich rodziców i uczniów danej klasy.

Statystyki ocen i frekwencji (funkcja dodatkowa)

Wychowawca może przeglądać statystyki ocen końcowych i frekwencji dla uczniów oraz przedmiotów w swojej klasie z możliwością wydruku. Statystyki obejmują: średnią, wariancję, minimum, maksimum i dominantę. Istnieje ponadto możliwość sortowania wegług wybranej kolumny, można także obejrzeć animowany wykres.

Tworzenie zestawień (funkcja dodatkowa)

Tworzenie zestawień obejmuje wydruk oraz eksport do pliku XML całego dziennika wybranej klasy, lecz można również tworzyć zestawienia z wybranych danych uczniów i rodziców klasy wychowawcy. Przed stworzeniem zestawienia istnieje możliwość wybrania atrybutów, które się na nim znajdą oraz sposobu ich wyświetlania.

Wydruki świadectw (funkcja dodatkowa)

Funkcją niezwykle przydatną dla każdego wychowawcy jest drukowanie świadectw ukończenia klasy. Świadectwa są przygotowywane do druku według aktualnych wzorów ministerialnych. Wychowawca jest tutaj wyręczony z konieczności ręcznego wpisywania ocen - system wypełnia świadectwo automatycznie i generuje plik gotowy do wydruku, który można zapisać na dysku i później wydrukować, wkładając czyste świadectwo jak papier do drukarki.

Dostępne są wydruki świadectw promocyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz techników.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt