Szanowna dyrekcjo!

Jeśli chcecie aby Wasza szkoła była uznawana za nowoczesną i postępową, a do takiej z pewnością będzie więcej chętnych uczniów, nie wahajcie się spróbować - rejestracja jest darmowa i trwa zaledwie kilka minut! Dodatkowo również za darmo szkoła może korzystać z dostępnych funkcji w okresie próbnym.

rejestracja szkoły

Funkcje dla dyrekcji

Dla dyrekcji szkoły i jej pełnomocników/administratorów przygotowany został zestaw funkcji, które wspomogą w zarządzaniu szkołą, komunikacji z wychowawcami i rodzicami oraz pozwolą lepiej analizować działalność całej placówki. Oprócz zarządzania szkołą jest możliwość nadzoru nad zintegrowaną z systemem stroną szkolną - więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Poniżej znajduje się lista funkcji dostępnych dla dyrekcji szkoły i jej pełnomocników.

Opis funkcji i zrzuty ekranu

Zarządzanie pełnomocnikami

Dyrekcja szkoły może definiować swoich pełnomocników z określonymi uprawnieniami, którzy będą mogli ją wspomagać w wybranym obszarze działania systemu (np. w komunikacji z innymi użytkownikami, dodawaniu ogłoszeń czy innych czynnościach). Pełnomocnik dyrekcji staje się wówczas w tych obszarach pracownikiem o uprawnieniach takich jak dyrekcja.

Zarządzanie nauczycielami i klasami

Dyrekcja posiada możliwość dodawania i usuwania nauczycieli przynależących do szkoły i zarejestrowanych w systemie. Może również przeglądać ich dane kontaktowe oraz przydzielać im klasy. W przypadku klas, oprócz podstawowych danych, dyrekcja ma możliwość edycji samorządów klasowych i rad rodziców w poszczególnych klasach.

Nauczyciele bez wychowawstwa

Dzięki tej funkcji dyrekcja może dodawać nauczycieli bez wychowawstwa i określać jakich przedmiotów uczą w poszczególnych klasach, co pozwoli im na wpisywanie ocen, frekwencji i tematów zajęć w tych klasach. Do jednego przedmiotu można przypisać od jednego do czterech nauczycieli (przy podziale na grupy).

Edycja danych szkoły

Istnieje możliwość edytowania danych kontaktowych szkoły (adres, telefon, itd.), które będą widziane przez wszystkich uczestników życia szkolnego, i dzięki temu pomocne w przypadku chęci skontaktowania się z dyrekcją lub sekretariatem drogą telefoniczną lub pocztową.

Ewidencja przebiegu roku szkolnego w klasach

Dzięki tej funkcji, dyrekcja może prowadzić ewidencję hospitacji, ważnych wydarzeń i wycieczek dla poszczególnych klas tak jak ma to miejsce w dzienniku papierowym.

Edycja i przegląd danych dydaktycznych

Dyrekcja posiada dostęp do danych dydaktycznych poszczególnych klas, które obejmują programy nauczania realizowane w klasach i tematy zajęć na poszczególnych przedmiotach. Dyrektor lub jego pełnomocnik mogą również wyręczyć nauczycieli we wpisywaniu ocen i frekwencji. Oceny cząstkowe mogą być wpisywane w sposób tradycyjny, punktowy lub opisowy. Ponadto jest możliwość zablokowania dostępu do edycji ocen i frekwencji dla poszczególnych grup użytkowników (dyrekcji, wychowawców, nauczycieli).

Edycja i przegląd danych uczniów oraz rodziców

Niniejsza funkcjonalność jest dostępna dla dyrekcji i obejmuje:

  • przeglądanie listy uczniów i rodziców wszystkich klas w szkole
  • importowanie danych uczniów i rodziców z pliku CSV (czyli np. z Excela)
  • przeglądanie, dodawanie, usuwanie oraz modyfikację danych poszczególnych rodziców i uczniów
  • przegląd ocen uczniów

Archiwum danych z poprzednich semestrów

Dyrekcja szkoły może tworzyć oraz przeglądać archiwum danych klas i uczniów szkoły z poprzednich semestrów, które zawiera: oceny końcowe, oceny cząstkowe, średnie z ocen cząstkowych, liczbę godzin obecnych i nieobecnych, frekwencję, tematy zajęć, programy nauczania, hospitacje, wycieczki i wydarzenia.

Edycja i wydruk planów zajęć klas

Dyrekcja może edytować, przeglądać i drukować plany zajęć wszystkich klas szkoły. Przy każdych zajęciach może określić przedmiot oraz wszelkie dodatkowe informacje: nr sali, nauczyciel, itp.

Dodatkowo można odwoływać zajęcia i wprowadzać zastępstwa. Uczniowie, rodzice i nauczyciel zostaną automatycznie powiadomieni o tej zmianie.

Przegląd planów zajęć nauczycieli

Istnieje możliwość przeglądania i drukowania planów zajęć wychowawców szkoły, dzięki czemu łatwiejsze będzie na przykład przydzielenie im zastępstw.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Każdy dyrektor/pełnomocnik może wysyłać i odbierać wiadomości od innych użytkowników szkoły. Zastosowany system wewnętrznego przesyłania wiadomości ma wiele zalet w stosunku do komunikacji przez e-mail. Oto najważniejsze z nich:
  • Brak spamu
  • Otrzymywanie wiadomości tylko od użytkowników uprawnionych do komunikacji z dyrekcją (nauczyciele i pełnomocnicy)
  • Wiadomości dochodzą do adresata natychmiast
  • Kontakt odbywa się bez naruszania prywatności dyrektora
  • Wiedza o tym czy adresat przeczytał/potwierdził odczytanie wiadomości

Zarządzanie ogłoszeniami szkolnymi

Dyrekcja posiada możliwość zarządzania ogłoszeniami szkolnymi, które będą mogły być odczytane przez określoną grupę użytkowników: wychowawców, nauczycieli, uczniów czy rodziców w szkole. Ponadto każde ogłoszenie posiada swój termin ważności.

Wydruki kartek na zebranie

Istnieje możliwość drukowania kartek na zebranie dla rodziców uczniów ze wszystkich klas w szkole, które wychowawcy mogą odebrać przed zebraniem. Kartki dla całej klasy generowane są jednym kliknięciem.

Zarządzanie dokumentami szkolnymi (funkcja dodatkowa)

Dyrekcja ma możliwość zarządzania dokumentami szkolnymi, która obejmuje usuwanie, odczyt i zapis w systemie wybranych plików takich jak na przykład ważne rozporządzenia czy regulamin szkoły w dowolnym formacie. Pliki te będą mogły być odczytane przez wszystkich wychowawców, rodziców i uczniów szkoły korzystających z systemu.

Statystyki ocen i frekwencji w klasach (funkcja dodatkowa)

Dyrekcja może przeglądać statystyki ocen końcowych i frekwencji dla uczniów oraz przedmiotów w poszczególnych klasach z możliwością wydruku. Statystyki obejmują: średnią, wariancję, minimum, maksimum i dominantę. Dodatkowo ma możliwość przeglądania zestawień i rankingów różnych typów dla danej klasy jak "uczniowie według średniej", "uczniowie z oceną niedostateczną" i kilka innych. Są również dostępne sumaryczne statystyki ocen i frekwencji dla całej szkoły. Tabele mogą być sortowane wegług kolumn, a dodatkowo można również obejrzeć animowane wykresy.

Tworzenie zestawień (funkcja dodatkowa)

Tworzenie zestawień obejmuje wydruk oraz eksport do pliku XML całego dziennika wybranej klasy, lecz można również tworzyć zestawienia z wybranych danych uczniów, rodziców, wychowawców i klas w całej szkole. Przed stworzeniem zestawienia istnieje możliwość wybrania atrybutów, które się na nim znajdą oraz sposobu ich wyświetlania.

Wydruki świadectw (funkcja dodatkowa)

Funkcją niezwykle przydatną dla każdego wychowawcy jest drukowanie świadectw ukończenia klasy. Świadectwa są przygotowywane do druku według aktualnych wzorów ministerialnych. Wychowawca jest tutaj wyręczony z konieczności ręcznego wpisywania ocen - system wypełnia świadectwo automatycznie i generuje plik gotowy do wydruku, który można zapisać na dysku i później wydrukować, wkładając czyste świadectwo jak papier do drukarki.

Dostępne są wydruki świadectw promocyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz techników.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt